ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก รอบโลก ยูเอ็นจัดประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 23 ก.ย.นี้ ‘ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสร้างสุขภาวะโลกที่ดีขึ้น’

ยูเอ็นจัดประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 23 ก.ย.นี้ ‘ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสร้างสุขภาวะโลกที่ดีขึ้น’

รอบโลก | 15 กันยายน 2562

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 73 จะจัดการประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในวันที่ 23 กันยายน  2019 ขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด ‘Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World’ หรือ ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างสุขภาวะโลกที่ดีขึ้น’

โดยภายในงานจะมีผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิก อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้บริหารของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันหารือเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศ

[ท่านสามารถร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ได้โดยใช้แฮชแท็ก #HealthForAll]

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึงการที่คนทุกคนและทุกชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นเมื่อใด โดยไม่มีอุปสรรคหรือต้องเดือดร้อนลำบากจากการแบกรับภาระด้านการเงินจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

ด้วยฐานแนวคิดที่มุ่งสร้างระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง จึงส่งผลให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลายมาเป็นกลยุทธ์หลักที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญและจะนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่เรียกว่า "Triple Billion Goals" โดยองค์การอนามัยโลกจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกและพันธมิตรรวมถึงกลุ่มองค์กรหลักทุกภาคส่วนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก

การประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อผูกพันทางด้านการเงินและข้อสัญญาทางการเมืองจากประเทศต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนด้านสุขภาพ โดยวาระการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การเร่งรัดกระบวนขับเคลื่อนไปสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมไปถึงเรื่องการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น การพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุข การป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน และการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาและวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้นำและตัวแทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนเจรจาแลกเปลี่ยน และนำมาซึ่งการประกาศปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การประชุมในครั้งนี้ถูกเรียกร้องให้จัดขึ้น หลังจากการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติเกี่ยวกับสุขภาพโลก (global health) และนโยบายต่างประเทศ โดยให้มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุดเพื่อสังคมในภาพรวม เพราะประเด็นด้านสาธารณสุขไม่ได้เป็นเพียงประเด็นภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณสุขให้เป็นนโยบายระดับระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และในทางกลับกันก็สามารถใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมและยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได้ การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (PGA) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก  

ทั้งนี้ นายคาฮา อิมนัดเซ (Kaha Imnadze) เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจอร์เจีย ประจำสหประชาชาติ  และนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะผู้จัดการประชุมร่วมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดเตรียมงานและรับหน้าที่เป็นประธานในการอภิปรายและการเจรจาต่อรองในที่ประชุม

heroimage