ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.เขต 7 ประชุมชี้แจง "บันทึกเวชระเบียน" สู่ข้อมูลคุณภาพ เบิกจ่ายชดเชยถูกต้อง ครบถ้วน

สปสช.เขต 7 ประชุมชี้แจง "บันทึกเวชระเบียน" สู่ข้อมูลคุณภาพ เบิกจ่ายชดเชยถูกต้อง ครบถ้วน

จับกระแส | 7 กุมภาพันธ์ 2563

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดประชุม "ชี้แจงการบันทึกเวชระเบียน การสรุปและให้รหัสโรคหัตถการ เพื่อจัดทำข้อมูลการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ” สำหรับแพทย์ และสำหรับเวชสถิติ ผู้ให้รหัสโรค

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศ. (พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้

นพ.สมพร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 38 ได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

หน่วยบริการเมื่อให้บริการแล้วต้องจัดทำข้อมูล บันทึกเวชระเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลขอชดเชยค่าบริการสาธารณสุขกลับคืนสู่หน่วยบริการ การจัดสรรชดเชยค่าบริการข้อมูลผู้ป่วยในใช้ระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRG ซึ่งสิ่งสำคัญในการจัดทำข้อมูล คือการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ตามมาตรฐาน อันจะนำมาซึ่งการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการบันทึกสรุปโรค หัตถการ เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข คือ นายแพทย์กวิน ก้านแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุโขทัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการให้รหัสโรคและหัตถการเพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข คือ อาจารย์ทีปกรณ์ สู่พิภักดิ์ โรงพยาบาลวิ ชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

heroimage

Photo Album