ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 17 ปี ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหาร “กองทุนบัตรทอง”

สปสช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 17 ปี ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหาร “กองทุนบัตรทอง”

จับกระแส | 6 กุมภาพันธ์ 2563

เลขาธิการ สปสช. นำคณะผู้บริหารและบุคลากรปฏิญาณตน ร่วมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  นพ.ประจักษวิช เล็บนาค ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สปสช. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “สปสช. ใสสะอาดปราศจากทุจริต (NHSO ZERO Tolerance)” ประจำปี 2563” และเยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาล “บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต”

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่มุ่งดูแลสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมา สปสช. นอกจากการบริหารจัดการงบประมาณอย่างประสิทธิภาพและคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการฯ และผู้ก่อตั้ง สปสช. ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของ สปสช.ทุกคน มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นครั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งภายในองค์กรและการทำงานกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

“ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่ยังเป็นตัวการสำคัญที่คอยบ่อนทำลายความมั่นคงประเทศ ดังนั้นทุกหน่วยงานทุกองค์กร รวมถึง สปสช. ต้องร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นปัญหาเหล่านี้ ทำให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในประเทศไทยเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ขับไล่ทุจริตคอร์รับชั่นให้หมดไป โดยตลอด 17 ปีของ สปสช. เราเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ และด้วยหลักการนี้ส่งผลให้ สปสช.สามารถดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนเป็นที่ยอมรับถึงในระดับสากล” เลขาธิการ สปสช. กล่าว     

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในวันนี้ สปสช. ยังได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาล “บอกรัก สปสช.ด้วยใจสุจริต” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เป็นวันแห่งความรัก เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความรักต่อองค์กรและการทำงานในหน้าที่ด้วยใจสุจริตด้วยการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกัน   

heroimage

Photo Album