ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส 4 หน่วยงานลงนามความร่วมมือตรวจประเมินและกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

4 หน่วยงานลงนามความร่วมมือตรวจประเมินและกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

จับกระแส | 8 มกราคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระคน งบประมาณและกำลังคนในการทำงาน 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “บูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายสาธิต ให้สัมภาษณ์ว่า คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งกับหน่วยบริการและต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาบริการของหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ไม่ต้องผ่านการตรวจหลายครั้ง ลดภาระคนทำงาน งบประมาณ และกำลังคน นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

สำหรับกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานร่วมกัน จัดแนวทางการตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ กำหนดให้มีชุดข้อมูลหน่วยบริการและช่องทางการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

heroimage

Photo Album