ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส ประเดิมวันแรก “ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” 35 โรงพยาบาล 300 ร้านยา ร่วมลดความแออัด รพ.

ประเดิมวันแรก “ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” 35 โรงพยาบาล 300 ร้านยา ร่วมลดความแออัด รพ.

จับกระแส | 2 ตุลาคม 2562

ประเดิมวันแรก โครงการ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา” 35 โรงพยาบาล 300 ร้านยาทั่วประเทศพร้อมให้บริการผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวชเรื้อรัง รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน ลดความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน ด้าน สธ. สปสช. ร่วมติดตามประเมินโครงการฯ ต่อเนื่อง 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้รับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยา ขย.1 เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ในการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้ประสานดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยในการเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล ร้านยา และระบบต่างๆ เพื่อรองรับ โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรกของการดำเนิน “โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข” พร้อมกันทั่วประเทศ มีโรงพยาบาล จำนวน 35 แห่ง และร้านยา จำนวน 300 แห่ง ที่เริ่มต้นระบบผู้ป่วยรับยาร้านยาและพร้อมให้บริการในวันนี้

 สำหรับบรรยากาศวันแรกของการเริ่มต้นโครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยานั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่ได้รายงานความพร้อมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดตัวโครงการในพื้นที่ โดย สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง 13 เขต ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงระบบต่างๆ หากพบปัญหาและอุปสรรคจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างความั่นใจให้กับผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบและเข้าร่วมโครงการ นอกจากช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับยาให้กับผู้ป่วย ไม่ต้องรอคอยคิวรับยาที่โรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพบริการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาด้านยา ใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยได้มีผู้ป่วยและประชาชนส่วนหนึ่งให้ความสนใจและสอบถาม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 4 กลุ่มโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวชเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1.พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินการรับยาที่ร้านยา 2.ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมและเลือกร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาล 3.รับใบนัดหรือใบสั่งยาจากโรงพยาบาล และ 4.รับยาได้ที่ร้านยาตามที่เลือกไว้ โดยแสดงบัตรประชาชนและใบนัดหรือใบสั่งยา ในกรณีที่มอบอำนาจให้รับยาแทนจะต้องแจ้งที่โรงพยาบาลไว้ก่อน และการรับยาต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และใบนัดหรือใบสั่งยาของผู้ป่วย

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA== หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ และสายด่วน สปสช.1330

heroimage