ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.ชวนร้านยา กทม. สมัคร “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นมากกว่าร้านขายยา ร่วมบริการสุขภาพประชาชน

สปสช.ชวนร้านยา กทม. สมัคร “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นมากกว่าร้านขายยา ร่วมบริการสุขภาพประชาชน

จับกระแส | 2 พฤษภาคม 2562

สปสช.เขต 13 กทม. เชิญชวน “ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.) ร่วมสมัคร “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ร่วมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ภายใต้ระบบบัตรทอง เพิ่มศักยภาพร้านขายยา เชื่อมต่อระบบสุขภาพประเทศ ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้เพิ่มเติมการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชน จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) หรือภายใต้ชื่อ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” นำร่องในพื้นที่ 11 เขตกรุงเทพมหานคร และโอสถศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นแล้วจำนวน 46 แห่ง

ทั้งนี้ที่มาของการจัดเพิ่มเติมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในร้านขายยาแผ่นปัจจุบัน (ข.ย.1) เป็นข้อเสนอจากกระบวนการรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นทุกปี ทั้งในปี 2560 พบว่าในจำนวนประชาชนที่เจ็บป่วยในรอบ 1 เดือนเกือบร้อยละ 18 ไม่ใช้สิทธิแต่จะเลือกวิธีซื้อยากินเอง สาเหตุมาจากรองรับบริการนาน นอกจากนี้ยังพบว่ามีในจำนวนผู้ป่วยที่รับยาจากโรงพยาบาล มียาเหลือใช้จำนวนมาก มูลค่าสูงถึง 2,000-3,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ร่วมเป็นหน่วยบริการสุขภาพประชาชนก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้

ส่วนร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่สมัครเข้าร่วมต้องมีคุณครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และต้องเปิดบริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ และมีเภสัชกรผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ

สำหรับบริการสุขภาพในร้านยาชุมชนอบอุ่นจะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาทิ การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก, ให้สุขศึกษา ความรู้ แนะนำด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน โดยทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยบริการประจำในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัว และดำเนินกิจกรรมอื่นที่ อปสข. กำหนด เช่น บริการคลินิกอดบุหรี่ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น

“ใน กทม. มีร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) จำนวนมาก หากเข้าร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประชาชนคนไทยทุกสิทธิเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับร้านขายยา ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ขายยาเช่นในอดีต แต่เป็นหน่วยบริการที่เชื่อมต่อกับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน”  

นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ร่วมสมัครเป็นหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือร้านยาชุมชนอบอุ่น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://bkk.nhso.go.th สามารถสมัครได้ทางโปรแกรม https://bkk.nhso.go.th/BKKregister หรือโทรสอบถาม  02 412 0933 , 06 1418 7051

heroimage