ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.ประกาศผลชนะเลิศโลโก้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”

สปสช.ประกาศผลชนะเลิศโลโก้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”

จับกระแส | 24 เมษายน 2562

สปสช.ประกาศผลการประกวดโลโก้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” รางวัลชนะเลิศ สื่อสารความเป็นชุมชน ความสัมพันธ์ชุมชน ร้านยา และ สปสช. สะท้อนความสุขและอบอุ่น ทั้งนำไปใช้งานได้ง่าย เตรียมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พร้อมใช้เป็นโลโก้ประจำร้านยาชุมชนอบอุ่น

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดโครงการประกวดโลโก้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เพื่อสัญลักษณ์ในประชาสัมพันธ์ร้านยาภายใต้ “โครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.1)” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักแก่สถานบริการ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

ตามระยะเวลาที่ สปสช.ได้เปิดร่วมส่งผลงานโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่นประกวดตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2562 มีผู้สนใจส่งโลโก้ทั้งสิ้นจำนวน 81 คน รวม 136 ภาพ โดยผู้ประกวด 1 คนส่งไม่เกิน 3 ภาพ ซึ่งเมื่อวานนี้ (22 เม.ย. 62) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ 1 นางสาวภวริสา ชาติวีระธรรม รางวัลที่ 2 นายรณรงค์ บุญศิริพันธ์ และรางวัลที่ 3 นางสาววราภรณ์ มามี

“ร้านยาชุมชนอบอุ่นจะเป็นอีกหน่วยบริการหนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจะทำให้ประชาชนเข้าถึงยา เข้าถึงการรักษา รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น โลโก้จึงมีความสำคัญเพื่อทำให้ประชาชนจดจำในการเข้ารับบริการจากร้านยาชุมชนอบอุ่น ซึ่งโลโก้ที่คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินในวันนี้ได้สะท้อนหลักคิดการจัดตั้งร้านยาชุมชนอบอุ่น และการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนของทุกภาคส่วน” ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ กล่าว

ด้าน ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะกรรมการตัดสินการประกวดโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่น กล่าวว่า โลโก้ที่ชนะเลิศโดยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นนี้ ได้นำเสนอแนวคิดโดยใช้รูปบ้านเป็นตัวสื่อสาร แสดงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน ร้านยา และ สปสช. ขณะเดียวกันยังผนวกด้วยรูปบ้านสองหลังที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นชุมชน ส่วนสีชมพูยังแสดงถึงความความสุขและความอบอุ่น ซึ่งภาพรวมมองแล้วเป็นรูปภาพง่ายๆ แต่สามารถสื่อสารถึงองค์ประกอบและความหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะทำเป็นกล่องไฟ หรือนำไปทำเป็นโลโก้ติดตามที่ต่างๆ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์คัดเลือกโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โลโก้ที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศในวันนี้ สปสช.จะนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยหลังจากนี้จะมีการนำไปเผยแพร่เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบในการนำไปเป็นโลโก้ดำเนินการ รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ประจำร้านยาชุมชนอบอุ่นต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่นสามรถดูผลการตัดสินได้ทาง www.nhso.go.th

heroimage