ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.ลงพื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ ดูแล “ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ”

สปสช.ลงพื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ ดูแล “ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ”

จับกระแส | 21 มีนาคม 2562

เลขาธิการ สปสช.ลงพื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ ดูแล “ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ” พบมีผู้ต้องขังในพื้นที่ลงทะเบียนสิทธิแล้ว ร้อยละ 72.61 พร้อมเยี่ยมชมการจัดบริการสถานพยาบาลในเรือนจำกลางเชียงใหม่ /เรือนจำแม่แตง ร่วมรุกพัฒนาระบบการรักษาและบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขัง

ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้นำคณะผู้บริหาร สปสช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่” โดย นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ “ผู้ต้องขังในเรือนจำ” ถือเป็น “กลุ่มเปราะบาง” เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ โดยมีปัญหาทั้งการเข้าถึงสิทธิและระบบการให้บริการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และ สปสช. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาและการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยทั้ง 3 หน่วยงาน ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กร

ทั้งนี้ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้มีการดำเนินงานและมีผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจำเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ, ลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังในระบบหลักประกันสุขภาพ, จัดสรรงบประมาณและจ่ายชดเชยค่าบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดูแลผู้ต้องขัง และจัดทำระบบข้อมูลบริการ ระบบการเงินและคุณภาพ

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับผู้ต้องขังแล้ว 261,672 คน หรือร้อยละ 91.28 จากผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมด 286,671 คน นอกนั้นเป็นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ บุคคลต่างด้าวและบุคคลไม่มีเลข13 หลัก ส่วนการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจำ ซึ่งมีอยู่ 143 แห่ง สปสช.ได้ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว  

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า พื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังแล้ว ครอบคลุม 8 จังหวัด โดยในพื้นที่มีมีเรือนจำทั้งหมด 14 แห่ง และมีผู้ต้องขัง 21,602 คน โดยในส่วนของการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ มีผู้ต้องขังได้รับการลงทะเบียนแล้วร้อยละ 72.61 (ข้อมูล ธ.ค. 61) ซึ่งในส่วนของเรือนจำกลางเชียงใหม่เป็นเรือนจำขนาดใหญ่ มีผู้ต้องขัง 7,385 คน (ข้อมูล ม.ค. 62) และด้วยเป็นเรือนจำที่มีสถานพยาบาลประจำในเรือนจำทำให้มีการรับย้ายผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย และมีการส่งต่อรักษา โดยประสานกับโรงพยาบาลแม่แตง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ ส่งผลให้เป็นเรือนจำที่มีสถิติผู้ป่วยมากกว่าเรือนจำอื่นๆ

ขณะที่เรือนจำกลางแม่แตงได้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลประจำในเรือนจำเช่นกัน โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 48 เตียง นอกจากมีระบบฟอกอาการและฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีแล้ว ยังมีการจัดทำห้องแยกสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น วัณโรคเฉพาะ โดยการให้บริการสุขภาพยังเป็นระบบครบวงจร มีแพทย์โรงพยาบาลแม่แตงมาให้บริการตรวจทุกวันพฤหัส และมีแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสวนปรุงหมุนเวียนมาตรวจสุขภาพให้กับผู้ต้องขังทุก 3 เดือน ทั้งยังมีแพทย์และทันตแพทย์ที่มาช่วยปฏิบัติในวันหยุด โดยในส่วนของพยาบาลที่นอกจากมีประจำ 4 คนแล้ว เรือนจำแห่งนี้ยังมี อสม.เรือนจำในการช่วยดูแลผู้ป่วย ทำให้ได้รับการดูแลที่ดี 

heroimage