ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.จัดกิจกรรม รุกคนรุ่นใหม่สร้างการรับรู้ เข้าใจ “สิทธิบัตรทอง”

สปสช.จัดกิจกรรม รุกคนรุ่นใหม่สร้างการรับรู้ เข้าใจ “สิทธิบัตรทอง”

จับกระแส | 14 มีนาคม 2562

สปสช.จัดกิจกรรม “สร้างการรับรู้สิทธิบัตรทองคนรุ่นใหม่” มุ่งสร้างความเข้าใจหลักการ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ผ่านกิจกรรม 5 ฐาน เรียนรู้การใช้สิทธิอย่างถูกต้องและช่องทางสายด่วน สปสช.1330 ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ พร้อมร่วม “Walk Rally” แนะนำสิทธิบัตรทอง

ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. - เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ Young UC Walk Rally โดยมีเด็กและเยาวชนจิตอาสาที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายเกือบ 200 คน ทั้งจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วม เพื่อมุ่งให้เด็กเยาวชนรับรู้และเข้าใจในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสายด่วน สปสช.1330 ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรม “Walk Rally” บริเวณถนนสีลม และสยามสแควร์ เพื่อแนะนำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสายด่วน สปสช.1330

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ประเทศไทยได้ดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 17 โดยมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ที่ผ่านมาภาพรวมสังคมโดยทั่วไปรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในมิติการรักษาพยาบาล แต่ยังขาดความเข้าใจในหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงต้องดำเนินการเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจต่อหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรม “การรณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรม 5 ฐาน คือ 1.ฐานสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย 2.ฐานตรวจสอบสิทธิและการลงทะเบียน 3.ฐานบริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 4.ฐานการบริการรักษาโรคเรื้อรังและบริการเฉพาะ และ 5.ฐานช่องทางบริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานความเข้าใจและเชื่อมั่นที่สำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชน นำไปสู่การสื่อสารต่อสังคมในเรื่องหลักประกันสุขภาพอย่างถูกต้อง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของความเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ อาทิ การเปลี่ยนหน่วยริการประจำเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนสิทธิการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นบุตรข้าราชการที่จะหมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเมื่ออายุครบ 20 ปี เป็นต้น รวมถึงการแนะนำคนในครอบครัวและรอบข้างเมื่อมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการใช้ช่องทางสายด่วน  สปสช.1330

“เด็กและเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาพัฒนาประเทศ หากมีความเข้าใจในหลักการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากจะเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ สนับสนุนให้คนในครอบครัวและรอบข้างตระหนักและเข้าใจต่อหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการใช้สิทธิแล้ว ยังมีส่วนสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

heroimage

Photo Album