ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช.เขต 6 ระยอง แจงแนวทางตรวจสอบกองทุนบัตรทองปี 62

สปสช.เขต 6 ระยอง แจงแนวทางตรวจสอบกองทุนบัตรทองปี 62

จับกระแส | 19 ตุลาคม 2561

สปสช.เขต 6 ระยอง แจงแนวทางตรวจสอบกองทุนบัตรทอง ปี 62 เน้นความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยึดหลักมาตรฐานด้านการให้รหัสโรคมาตรฐานวิชาชีพและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาและดูแลผู้ป่วย 

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง - เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการตรวจสอบ Coding/Billing/Quality/Medical record audit ปี 2562  และสรุปผลการตรวจสอบปี 2561” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยบริการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขต 6 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ  

น.ส.อุดมลักษณ์  สำเภาพันธุ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง กล่าวว่า ปี 2561 สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรคเทียบกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด (Quality Audit และ Clinical Audit) โดยองค์กรวิชาชีพ ทำให้ สปสช.เขต ดำเนินการตรวจสอบทั้งกระบวนการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำผลตรวจสอบมาผลักดันเพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมากขึ้น เพื่อดูแลคุณภาพบริการที่ประชาชนพึงได้รับ พร้อมเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบของ สปสช.ยึดหลักมาตรฐานด้านการให้รหัสโรค มาตรฐานวิชาชีพและยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) 

ทั้งนี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการและยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน เน้นการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค (Medical Audit) โดยมีระบบข้อมูลและรายงานเพื่อกำกับติดตามคุณภาพผลงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ถึงระดับหน่วยบริการ จังหวัดและเขต เพื่อนำไปใช้ทันต่อสถานการณ์ 

“ปี 2562 สปสช.เขต 6 ระยอง  กำหนดเป้าหมายการตรวจสอบเวชระเบียน จำนวน  28,220 ฉบับ แบ่งเป็นการตรวจสอบการสรุปโรค การให้รหัสโรค (Coding audit), การตรวจสอบคุณภาพการรักษา(Quality audit), การตรวจสอบตามรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม (Billing audit) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit) ดำเนินการทั้งในรูปแบบรวมศูนย์ และระบบ EMA (Electronic Medical Audit) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง กล่าว      

heroimage