ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส สปสช. เขต 7 ขอนแก่น มอบโล่รางวัล อบจ. เทศบาล อบต. รุก 3 กองทุนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น มอบโล่รางวัล อบจ. เทศบาล อบต. รุก 3 กองทุนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด

จับกระแส | 18 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีตัวแทนของเทศบาล  อบต. ท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,000 คน
    
ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่รางวัลการคัดเลือกกองทุน 3 กองทุนดีเด่น ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับเขต และระดับจังหวัด ซึ่งได้คัดเลือกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นผู้มอบ ดังนี้
    
รางวัลกองทุนดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. รางวัลชนะเลิศ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่ อบต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้แก่ อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    
รางวัลกองทุนดีเด่นระดับเขต 
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเทศบาล คือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเขต ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และระดับ เทศบาลตำบล/อบต. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเทศบาลตำบล/ อบต. ได้แก่ อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย
3. รางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ รองชนะเลิศอันดับ 2 อบจ.ร้อยเอ็ด

heroimage