ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส กองทุนท้องถิ่น ช่วยสร้างชุมชนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุนท้องถิ่น ช่วยสร้างชุมชนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จับกระแส | 5 มิถุนายน 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long Term Care เป็นกลไกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ใช้ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว หัวละ 45 บาท และ 5,000 บาท ต่อหัวผู้สูงอายุในชุมชน ตามลำดับ และให้ท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารการใช้งบประมาณ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นตัวอย่างของท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุน โดยชุมชนแห่งนี้มีประชากร 5,139 คน เป็นผู้สูงอายุ 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง 110 คน จัดเป็นชุมชนผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี เช่น การมีอาสาสมัครเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน คอยแนะนำเรื่องการกินยา ผลที่ตามมาทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงลดลง

การส่งเสริมสุขภาพของคนในแต่ละชุมชน  มีบริบทที่แตกต่างกัน การให้สิทธิชุมชนซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เข้าใจปัญหาได้ดีที่สุด ได้มีทางเลือกจัดการดูแลสุขภาพของชุมชนเอง จะทำให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

heroimage

Video