ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส กทม.มอบเครื่องช่วยฟังจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน กทม.

กทม.มอบเครื่องช่วยฟังจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน กทม.

จับกระแส | 10 พฤษภาคม 2561

ผู้ว่าฯ กทม. มอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่บกพร่องการได้ยิน จำนวน 100 คน หลังรุก “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม.” คัดกรองการได้ยินในผู้สูงอายุทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเข้าถึงเครื่องช่วยฟัง หนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ กองทุนบัตรทองบรรลุเป้าหมาย  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน จำนวน 100 คน ตาม “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ที่เป็นความร่วมมือสำนักอนามัย กทม. ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายการบริหารราชการ กทม.ใหม่ ประจำปี 2561 NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินตามนโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ฯ ภายใต้ “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ซึ่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงปัญหาความเสื่อมถอยของอวัยวะในผู้สูงอายุและที่พบได้บ่อยคือปัญหาการได้ยินที่มีผลต่อการสื่อสาร เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากสื่อสารกับใคร จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นถ้าผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเป็นปกติส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้สำนักอนามัยได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเริ่มดำเนินการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2561 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมคัดกรองทั้งหมดจำนวน 9,844 คน พบผู้สูงอายุมีความผิดปกติทางการได้ยิน จำนวน 1,764 คน และจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 296 คน ขณะนี้มีผู้สูงอายุได้รับเครื่องช่วยฟัง จำนวน 100 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะมีการดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากบริการบำบัดฟื้นฟูแล้ว ยังสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงเครื่องช่วยฟังที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมถอยทางการได้ยิน ช่วยแก้ไขความบกพร่องการได้ยิน ทำให้การสื่อสารกับผู้คนรอบข้างดีขึ้น แต่ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่และมีความซับซ้อนในระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้

โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ นับเป็นโครงการเชิงรุกของ กทม.ภายใต้นโยบายท่านผู้ว่าฯ กทม. เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินให้กับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ โดยผู้สูงอายุที่ที่ผลการประเมินการได้ยินอยู่ในระดับต้องใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องการได้ยิน จะได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“โครงการนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของ กทม. เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ความร่วมมืออันดีระหว่าง กทม. และ สปสช.” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

heroimage