ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส เทศบาลตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่ ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่ ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น

จับกระแส | 16 กุมภาพันธ์ 2561

“หมอจรัล” กรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่ ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น ได้รับการประเมินในระดับ A+ ตลอดระยะเวลา 8 ปีให้เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จรัล ตฤณวุฒิงพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. นพ.พีระมน นิงสานนท์ รักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการฯ สปสช. และ นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหลวงและการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านหลวง

นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านหลวงเข้าร่วมกับ สปสช.จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหลวงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหลวงและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีกิจกรรมครอบคลุมงานทั้งในด้านการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหลวงได้รับการประเมินในระดับ A+ ตลอดระยะเวลา 8 ปีให้เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ รพ.สต., สสอ., รพ., อสม. และแกนนำชุมชน

ด้าน ด้าน นพ.จรัล ตฤณวุฒิงพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ชื่นชมการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านหลวงที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นพื้นที่ตัวอย่างการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น เมื่อมาทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ก็สามารถบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ให้ทำงานเพื่อประชาชนได้ดี

ทั้งนี้ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนั้น สปสช.เริ่มดำเนินการร่วมกับ อปท.ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมี อปท.ได้แก่ อบต.และเทศบาลเข้าร่วม 7,759 แห่ง หรือร้อยละ 99.78 เมื่อจำแนกงบประมาณที่ใช้ตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 32 ใช้ในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง รองลงมาคือ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยทำงาน 

heroimage