ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส “อุทัยธานี” ต้นแบบรุกงาน “ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง” 2 ปี ขยายตั้งกองทุน LTC เกือบครบทั้งจังหวัด

“อุทัยธานี” ต้นแบบรุกงาน “ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง” 2 ปี ขยายตั้งกองทุน LTC เกือบครบทั้งจังหวัด

จับกระแส | 6 พฤศจิกายน 2560

“จังหวัดอุทัยธานี” ต้นแบบรุกงาน “กองทุน LTC” 2 ปี ดึงท้องถิ่นร่วมจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกือบครอบคลุมทั้งจังหวัด เผยปีงบประมาณ 61 มี อบต.ร่วมจัดตั้งกองทุน LTC แล้ว 60 แห่ง จาก 62 แห่ง อีก 2 แห่งเตรียมร่วมจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติม ชี้ปัจจัยสำเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ใช้กลไก “คณะทำงานขับเคลื่อนด้วยใจถึงใจ” เป็นพี่เลี้ยงหนุนท้องถิ่นเดินหน้า

นายวันชัย แข็งการเขตร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ปรึกษาคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน จ.อุทัยธานี กล่าวว่า จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีการจัดระบบการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ โดยเฉพาะผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้เข้าร่วมดำเนินงานบริหารจัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยในปีงบประมาณ 2559 มี อปท.ในอุทัยธานีเข้าร่วมจำนวน  23 แห่ง ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมามี อปท.เข้าร่วม 36 แห่ง และล่าสุด อปท.สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง รวม 60 แห่ง จาก จำนวน อปท.ในอุทัยธานี ทั้งสิ้น 62 แห่ง สำหรับ อปท.ที่เหลืออีก 2 แห่ง เตรียมที่จะเข้าร่วมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อุทัยธานีเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ อปท.เข้าร่วมดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครบทุกแห่ง

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากอปท.ในอุทัยธานีมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ นอกจากการสนับสนุนโดย สปสช.ที่ได้จัดสรรงบภายใต้กองทุน LTC จำนวน 5,000 บาท/ราย/ปี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแล้ว อปท.ในอุทัยธานียังได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน จ.อุทัยธานีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนกองทุน LTC ขึ้นมาคณะหนึ่งมีนายประสงค์ แย้มสุข ปลัด อบต.ท่าซุง เป็นประธานคณะทำงาน นายบุญเรือง เตชะวัฒกุล ปลัด อบต.ห้วยคต และนายบัญชา อิสริยภานันท์ ปลัด อบต.หนองกลางดง (ขณะนั้น) เป็นกรรมการ, นางนิรมล วงษ์นุ่ม เป็นเหรัญญิก และนางสาวทยากร ทองคำดี ปลัด อบต.ดงขวาง เป็นเลขานุการคณะทำงาน โดยมีนายวันชัย แข็งการเขตร สสอ.เมืองอุทัยธานี, นายซาเวท วราหะ สสอ.ห้วยคต นางรุ่งลักษณ์ ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และดร.นลินี บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอปท. และหน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับอำเภอและจังหวัด เป็นทีมสนับสนุนการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับอปท.ในพื้นที่ การวางกลไกติดตาม กระตุ้น และให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายและขยายการบริการดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปี  

นางสาวทยากร ทองคำดี ปลัด อบต.ดงขวาง เลขานุการคณะทำงานฯ กล่าวเสริมว่า ในยุคเริ่มต้นของการทำงาน LTC จ.อุทัยธานี มีรูปแบบการดำเนินงาน LTC ให้ศึกษาน้อยมาก เนื่องจากมี อปท.ที่ทำในเรื่องนี้ไม่มาก ทำให้ อปท.และผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager: CM) ในอุทัยธานีต่างมีความกังวลและไม่กล้าขับเคลื่อนงาน LTC ทำให้ผู้สูงอายุที่พึ่งพิงต้องเสียโอกาสที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบที่ดี คณะทำงานฯ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค อาทิ การจัดทำแบบฟอร์มธุรการเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน นอกจากนี้ยังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย การจัด “เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สนใจและดำเนินงานกองทุน LTC” โดยแต่ละ อปท.ต่างหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดที่เป็นข้อสงสัยก็ซักถามกันในเวทีโดยมี สปสช.เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทาง Online จนเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน LTC อย่างจริงจัง

“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุน LTC เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ อบต.ดงขวาง ต่อมามีการสลับสับเปลี่ยนการจัดเวทีไปยังพื้นที่ต่างๆ อีกหลายครั้ง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี, อบต.ห้วยคต, อบต.หนองยาง, อบต.ระบำ, อบต.ห้วยแห้ง, สสอ.ทัพทัน, อบต.หนองสรวง, สสอ.ลานสัก และสสอ.บ้านไร่ (ณ อบต.หูช้าง) รวมทั้งได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) จากความร่วมมือร่วมใจนี้ยังได้เกิด “กองทุนบุญ CG และ CM” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน”

 นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ กล่าวว่าการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ สปสช.ได้รับมอบจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการเชิงรุกจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน ร่วมกับ อปท. ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 จำนวน 600 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และปี 2561 เพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท โดยสปสช.เน้นทำงานร่วมกับ อปท.และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นต้นแบบหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทุน LTC ที่ประสบความสำเร็จ มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุน LTC ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงนับเป็นแบบอย่างการดำเนินงานเพื่อขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป 

heroimage