ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก จับกระแส บูรณาการข้อมูลสายด่วน “บัตรทอง ประกันสังคม ขรก.” นำร่อง “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่งเสริมสุขภาพ”

บูรณาการข้อมูลสายด่วน “บัตรทอง ประกันสังคม ขรก.” นำร่อง “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่งเสริมสุขภาพ”

จับกระแส | 16 กุมภาพันธ์ 2560

สปสช.เดินหน้า “โครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพ” จัดประชุมหารือและอบรมต่อเนื่องครั้งที่ 2 มุ่งสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการข้อมูลเดียวกันระหว่าง 3 กองทุน สปสช. ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เน้นบูรณาการข้อมูลสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชน

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องการกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในยุทธศาตร์ที่ 4 องค์ประกอบที่ 2 ได้กำหนดเรื่องการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานกรรมการ และมอบหมายให้ สปสช.เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเจตจำนงค์ของคณะรัฐมนตรีและสร้างความร่วมมือในการบูรณาการสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ จึงได้จัดโครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพ นำร่องบูรณาการข้อมูลตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ (EMCO) และสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านสายด่วน สปสช.1330 สายด่วนประกันสังคม 1506 และสายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 เพื่อเสริมความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการข้อมูลเดียวกัน โดยยึดประชาชนผู้มีสิทธิเป็นศูนย์กลาง

นพ.รัฐพล กล่าวว่า จากโครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพนี้จะก่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างสร้างสรรในการพัฒนาข้อมูลความรู้และการส่งต่อข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน และยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการสายด่วน ทั้ง 3 กองทุน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการข้อมูลบูรณาการ และการส่งต่อข้อมูลบริหารจัดการนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินและสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านสายด่วน 3 กองทุน              

สำหรับโครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพนี้กำหนดจัดประชุมหารือและอบรมความรู้ 5 ครั้ง ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 กองทุน โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจึงได้กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

“จากโครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพนอกจากทำให้การดำเนินงานระหว่าง 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการดูแลด้านการรักษาของประชาชนผู้มีสิทธิในแต่ละกองทุนแล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ” นพ.รัฐพล กล่าว

heroimage