ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก สัมภาษณ์ สปสช.เป็นเจ้าภาพประชุมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพประจำปีงบ 2563 ความร่วมมือ 9 หน่วยงาน

สปสช.เป็นเจ้าภาพประชุมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพประจำปีงบ 2563 ความร่วมมือ 9 หน่วยงาน

สัมภาษณ์ | 31 ตุลาคม 2561

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือ 9 หน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านประกันสุขภาพภาครัฐ และด้านงบประมาณ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง, สำนักงานประกันสังคม (สปส.), กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน รวมถึงสำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีความร่วมมือจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ คือ ประชาชนได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักประกันสุขภาพภาครัฐอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและได้รับการปกป้องจากวิกฤติทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาล

(ประชุมระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย.61 ที่ จ.เพชรบุรี)

heroimage

Photo Album