ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561

ห้องสมุด | 18 เมษายน 2562

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1 รายการ รวมเป็น 7 รายการ ประกอบด้วย
1.บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
2.บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
3.บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
4.บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
5.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย
6.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
7.ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 

ผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี 2561 มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ โดยที่ครอบครัวไม่เกิดภาวะล้มละลายทางการเงิน อันเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (Universal Health Coverage, UHC) และเป็นส่วนหนึ่งของ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainabla Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งก็คือ "การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" (Good Health and Well-being) ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561 

heroimage