ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 1)

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 1)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ความเสมอภาคด้านสุขภาพ: ทฤษฎี ประสบการณ์จากต่างประเทศ สถานการณ์ในประเทศไทย นำเสนอหลักการและแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพจากมุมมองของนักวิชาการระดับนานาชาติ ความพยายามในกาารดำเนินงานของประเทศไทยที่จะให้เกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และความท้าทายในอนาคต ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

วิทยากร

Dr.Toomas Palu, Global Practice Manager, World Bank

Professor Dame Anne Mills, Professor of  Health Economics and Policy Deputy Director and Provost London School of Hygiene and Tropical Medicine 

รศ.ภก.สุพล ลิมวัฒนานนท์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.นายนิมิตร์ เทียนอุดม, ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ผู้ดำเนินรายการ

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

heroimage