ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 2)

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 2)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง แหล่งเงินสำหรับจัดบริการสุขภาพ: ภารกิจที่รัฐต้องลงทุน ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ผู้นำเสนอ

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้อภิปราย

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณจอน อึ๊งภากรณ์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

Download : pdf15.pdf Download : pdf17.pdf Download : pdf18.pdf Download : pdf19.pdf Download : pdf20.pdf
heroimage