ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 3)

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 3)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย: อภิบาลอย่างไรให้ได้ผลดี ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 

เสนอตัวอย่างการอภิบาลกองทุนที่ดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม สถานการณ์ระบบอภิบาลในประเด็นกรอบความรับผิดชอบที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความโปร่งใส วิเคราะห์ความแตกต่าง และเสนอแนวทางในการพัฒนาการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแต่ละกองทุนและกลไกกลาง

วิทยากร

คุณปาริฉัตร จันทร์อำไพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

คุณสิริยา พูนคำ กรมบัญชีกลาง

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้อภิปราย

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

heroimage