ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด ผังแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ผังแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด | 17 ตุลาคม 2561

Infographic จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสื่อสารทำความเข้าใจในหลักการการบริหารกองทุนปี 2562 โดยนำเสนอใน 5 มิติของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่

  • Coverage บอกถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับบริการนั้นๆ
  • Benefit package บอกถึง ขอบเขตของบริการหรือชุดบริการรายการนั้นๆ
  • Contracting บอกถึง หน่วยงานที่ให้บริการ หรือดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริการ
  • Service quality บอกถึง จะสามารถดูคุณภาพบริการได้จากแหล่งไหน
  • Provider payment คือ รูปแบบการจ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

Download : pdf40.pdf
heroimage