ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก ห้องสมุด รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

ห้องสมุด | 21 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกของการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (แผนระยะที่ 4: พ.ศ.2560-2564) ที่คาดหวังให้ “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”

โดยมุ่งความสำเร็จเป้าประสงค์ 3CSG คือ ประชาชนเข้าถึงบริการ การเงินการคลังมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

และได้รับการจัดการงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ สำหรับประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 48.8029 ล้านคน วงเงินรวมทั้งสิ้น 169,752.4199 ล้านบาท (รวมงบกลางที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี) คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของงบประมาณประเทศ

โดยเป็นงบสนับสนุนหน่วยบริการสำหรับจัดบริการสาธารณสุขให้ผู้มีสิทธิ จำนวน 127,445.1859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของงบประมาณประเทศ และเป็นงบค่าแรงหรือเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ จำนวน 42,307.2340 ล้านบาท

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

heroimage