ศูนย์ข่าวสปสช.

ห้องสมุด

หลักประกันสุขภาพของคนไทย

หน้าแรก ห้องสมุด

ห้องสมุด

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 3)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย: อภิบาลอย่างไรให้ได้ผลดี ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 4)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง การสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ: ประสบการณ์จากนานาชาติและอนาคตของประเทศไทย ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 5)

ห้องสมุด | 27 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ระบบบริการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง: ทิศทางบริการเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย การประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 6)

ห้องสมุด | 26 กรกฏาคม 2559

การเสวนาเรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนจบ)

ห้องสมุด | 17 มิถุนายน 2559

ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดการประชุม เมื่อเวลา 08.45-10.00…...

thumbnail

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

ห้องสมุด | 17 มิถุนายน 2559

จัดทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี พ.ศ.2555 (451 หน้า) แบ่งออกเป็น 5 ตอนด้วยกัน…...

thumbnail

ตำนานบัตรทอง

ห้องสมุด | 8 มิถุนายน 2559

ตำนานบัตรทอง ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เขียนโดย : นพ.วิชัย โชควิวัฒน์  พิมพ์ครั้งที่…...