ศูนย์ข่าวสปสช.

ห้องสมุด

หลักประกันสุขภาพของคนไทย

หน้าแรก ห้องสมุด

ห้องสมุด

thumbnail

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561

ห้องสมุด | 18 เมษายน 2562

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1 รายการ รวมเป็น 7 รายการ ประกอบด้วย 1.บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว...

thumbnail

ผังแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด | 17 ตุลาคม 2561

Infographic จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสื่อสารทำความเข้าใจในหลักการการบริหารกองทุนปี 2562 โดยนำเสนอใน 5 มิติของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่…...

thumbnail

เชิญอ่านวารสารก้าวใหม่หลักประกันสุขภาพ เม.ย.-มิ.ย 61

ห้องสมุด | 15 มิถุนายน 2561

วารสารก้าวใหม่หลักประกันสุขภาพ เม.ย.-มิ.ย 61 "อนามัยแม่และเด็กกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" …...

thumbnail

หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้

ห้องสมุด | 26 เมษายน 2561

หนังสือ "หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้" สปสช.โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม ได้จัดทำขึ้นรวบรวมข้อมูลความรู้พื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพให้เป็นหนังสืออ่านเข้าใจง่าย…...

thumbnail

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ห้องสมุด | 19 เมษายน 2561

เชิญอ่านคู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรู้สิทธิ และใช้สิทธิรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง …...

thumbnail

คืนข้อมูลรับฟังความเห็นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ความคืบหน้าแต่ละข้อเสนอให้ ปชช.ได้รับทราบ

ห้องสมุด | 10 เมษายน 2561

สปสช.คืนข้อมูลรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ รายงานสถานะความคืบหน้าแต่ละข้อเสนอให้ประชาชนได้ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดบ้างแล้ว ติดตามได้จากหนังสือ…...

thumbnail

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

ห้องสมุด | 21 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกของการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4…...

thumbnail

รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 1)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง ความเสมอภาคด้านสุขภาพ: ทฤษฎี ประสบการณ์จากต่างประเทศ สถานการณ์ในประเทศไทย นำเสนอหลักการและแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพจากมุมมองของนักวิชาการระดับนานาชาติ…...

thumbnail

เอกสารประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (16-17 พ.ย.58 ตอนที่ 2)

ห้องสมุด | 28 กรกฏาคม 2559

เสวนาเรื่อง แหล่งเงินสำหรับจัดบริการสุขภาพ: ภารกิจที่รัฐต้องลงทุน ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1…...