ศูนย์ข่าวสปสช.

หน้าแรก แผนภาพ สิทธิบัตรทอง 30 บาทใช้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 3.821 ครั้ง/คน ผู้ป่วยใน 0.125 ครั้ง/คน

สิทธิบัตรทอง 30 บาทใช้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 3.821 ครั้ง/คน ผู้ป่วยใน 0.125 ครั้ง/คน

แผนภาพ | 3 กันยายน 2561

สิทธิรักษาบัตรทอง 30 บาทใช้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 3.821 ครั้ง/คน/ปี ผู้ป่วยใน 0.125 ครั้ง/คน/ปี

ประชาชนที่เข้ารับบริการภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560

การใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงบริการสุขภาพ จากข้อมูลการใช้บริการระหว่างปีงบประมาณ 2549-2560 พบว่า จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก 114.77 ล้านครั้ง ในปี 2549 เป็น 184.28 ล้านครั้ง ในปี 2560 สำหรับอัตราการใช้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 2.416 ครั้ง/คน/ปี (ปี 2549) เป็น 3.821 ครั้ง/คน/ปี (ปี2560)

สำหรับบริการผู้ป่วยใน พบว่า จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น จาก 4.73 ล้านครั้ง ในปี 2549 เป็น 6.02 ล้านครั้ง ในปี 2560 โดยอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 0.100 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2549 เป็น 0.125 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2560

heroimage